Aanleiding

Kernrandzones zijn de randen van steden en dorpen. Ze vormen de overgang van stedelijk naar landelijk gebied en zijn in feite de voorkant van de kern. Beleidsmatig worden ze echter als ‘achterkant’ behandeld, waardoor een toekomstbeeld voor de zones als geheel meestal ontbreekt. Ze ogen daardoor vaak rommelig. Veel kernrandzones bevatten een mix aan functies, zoals woningen, (agrarische) bedrijven, sportvelden, begraafplaatsen en volkstuinen.

Belangrijk voor kwaliteit kern

De kernrandzone maakt visueel vaak deel uit van het landelijk gebied, maar is wel van belang voor de kwaliteit van het leefmilieu van de kern. De verblijfskwaliteit van de kernrandzones zelf is laag en dreigt soms nog verder te verslechteren. Routes om door deze gebieden te kunnen fietsen of wandelen, ontbreken vaak.

Kwaliteit vergroten

De provincie ziet mogelijkheden om de kwaliteit van kernrandzones te vergroten. Daarom nodigt zij gemeenten uit om een gebiedsvisie voor deze zones te ontwikkelen. Zo kunnen de zones aantrekkelijker en bruikbaarder worden voor bedrijven, bewoners en recreanten. Uitgangspunt daarbij is dat de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft of versterkt wordt. Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan we de belevingswaarde, de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van de kernrandzone.

>