Aanleiding

Visies

De kernrandzonevisies van gemeenten kunnen flink uiteenlopen, omdat ook de uitgangssituaties soms heel verschillend zijn. Een zone met een hoge ruimtelijke kwaliteit vraagt hooguit om aanvullende bescherming. Een zone waar verbeteringen nodig zijn, vraagt om een visie die de ontwikkelruimte schetst. Soms brengen ontwikkelingen in de kern opgaven met zich mee voor de kernrandzone. En soms is het nodig om stedelijke functies toe te staan om zo de kosten voor gewenste ontwikkelingen te kunnen dragen. Denk aan kleinschalige woningbouw. Een visie biedt u als gemeente de ruimte om lokale initiatieven te behandelen. U heeft als het ware van tevoren afgestemd hoe u deze initiatieven kwalitatief kunt afwegen.

Initiatief bij gemeenten

Iedere kernrandzone vraagt om lokaal maatwerk. Daarom ligt het initiatief voor een kernrandzonevisie nadrukkelijk bij de gemeenten. De provincie wil in kwaliteit in kernrandzones stimuleren. De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bevat een regeling om te beoordelen of een stedelijke functieontwikkeling in de kernrandzones, buiten de rode contour, genoeg kwaliteitsverbetering oplevert.

Inhoud handreiking

Deze handreiking bevat:

  • een analyse van specifieke kernrandkwaliteiten;
  • inspiratie voor de rol die u als gemeente kunt spelen;
  • aandachtspunten voor juridische borging
  • een afweging wanneer de toevoeging van extra stedelijke functies lonend en acceptabel is.

Dynamisch karakter

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten die een kernrandzonevisie gaan opstellen. Het is een flinke klus, die juridisch nauw luistert. Er zijn ook lastige afwegingen te maken tussen ruimtelijke kwaliteit en beschikbare middelen. De provincie vindt het belangrijk om ervaringen en inzichten breed te delen. Daarom heeft de handreiking een dynamisch karakter, zodat we geboekte resultaten en actuele maatschappelijke ontwikkelingen erin kunnen verwerken.

Digitaal kennisportaal

Architectuurcentrum Aorta werkt aan een digitaal kennisportaal voor de ontwikkeling van kernrandzonevisies. Via dit portaal kunnen gemeenten en andere gebruikers, zoals (agrarische) bedrijven, bewoners en recreanten, kennisbronnen vinden en raadplegen.

Advies Kernrandzones

De adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie Utrecht, Ingeborg Thoral, heeft een Advies Kernrandzones uitgebracht en daarnaast een Inspiratiegids samengesteld.
In deze handreiking hebben we een aantal van haar aan­bevelingen verwerkt.