Kernrandzone

Kernrandzones zijn de randen van steden en dorpen. Ze vormen de overgang van stedelijk naar landelijk gebied en zijn in feite de voorkant van de kern. Beleidsmatig worden ze echter als ‘achterkant’ behandeld, waardoor een toekomstbeeld voor de zones als geheel meestal ontbreekt. Ze ogen daardoor vaak rommelig. Veel kernrandzones bevatten een mix aan functies, zoals woningen, (agrarische) bedrijven, sportvelden, begraafplaatsen en volks­tuinen.De kernrandzone maakt visueel vaak deel uit van het landelijk gebied, maar is wel van belang voor de kwaliteit van het leefmilieu van de kern.

Ook landelijk gebied

De kernrandzone ligt aan tegen een kern, die begrensd is door de rode contour. Om samenhang te creëren, kan een deel ervan ook binnen de kern liggen. De kernrandzone omvat dus in ieder geval ook landelijk gebied. In de publicatie Kernrandzones provincie Utrecht van Rho wordt de kernrandzone als volgt omschreven:

‘De kernrandzone heeft een beperkt oppervlak, waarin de functionele en ruimtelijke omstandigheden in het landelijke deel ongeveer dezelfde zijn. Dit geldt niet per definitie, maar is soms nodig bij de inzet van het instrument rood-voor-groen, samenhangend met de mogelijkheid van inzet van financiële verevening. Daarvoor is immers vereist dat inzet van de financiële vereveningsmiddelen op één plaats binnen de kernrandzone, ook profijt moet opleveren op  >