Proces

Stappen

Een globale scan van de kernrandzone(s)

Welke ruimtelijke situatie geldt er in de randzone van de eigen kern(en)? In hoeverre komen stedelijke of stedelijk gelieerde functies voor in het aangrenzende landelijk gebied? Welke ruimtelijke kwaliteit is aanwezig en gewenst?

Wanneer de ruimtelijke kwaliteit voldoet of wanneer slechts beperkte maatregelen gewenst zijn, heeft een visie waarschijnlijk geen of weinig toegevoegde waarde.

Benoem die (gedeelten van) kernrandzones, waarvoor extra maatregelen gewenst zijn om bestaande kwaliteiten te behouden, te versterken of nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. Afhankelijk van de aard en omvang van de ruimtelijke ontwikkeling vragen we gemeenten op basis van de PRV een integrale visie met beeldkwaliteitsparagraaf te ontwikkelen.

De begrenzing van de geselecteerde kernrandzone(s)

De begrensde gebieden omvatten de situaties die behoud of versterking verdienen of waar nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen zijn. Binnen een begrensd gebied kunt u een zonering aanbrengen. Als u de ruimtelijke en functionele kwaliteit van aangrenzende gebieden integraal in de afweging betrekt, maken deze gebieden ook deel uit van het visiegebied. Dit geldt dus ook voor situaties elders in stedelijk of landelijk gebied, waarvan u de ruimtelijke kwaliteit met planontwikkeling in de kernrandzone verbetert.

De huidige ruimtelijke kwaliteit

Een gedegen analyse van het begrensde gebied vormt de basis voor de huidige ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld driedeling gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde gebruiken. Als dit nodig is voor een volwaardig beeld, kunt u het aangrenzende gebied hierbij betrekken, bijvoorbeeld door te kijken naar relaties en structuren. Het is handig om hierbij de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse landschappen te betrekken, maar vooral ook de Toolkit kernrandzones.

Als er in de kernrandzones ontwikkelingen plaatsvinden ten dienste van kwaliteitsverbetering elders in de kern of het landelijk gebied, benoemt u uiteraard vooral de huidige kwaliteiten.

De gewenste ruimtelijke kwaliteit

Welke plekken verdienen behoud of verbetering van kwaliteit? Benoem zo mogelijk de bandbreedte van maatregelen, die nodig zijn om dit gewenste effect te bereiken. Met de beeldkwaliteitsparagraaf maakt u de verschillende gewenste ruimtelijke bouwstenen bruikbaar als ontwerphulp en als toetsingskader voor u als gemeente en voor de provincie.

Hoe wordt de gewenste kwaliteitsslag gefinancierd?

Voor bepaalde ontwikkelingen kunt u mogelijk (beperkte) publieke middelen inzetten. Ook kan er gekozen worden voor verschillende private financieringsvormen. De PRV biedt hiervoor specifieke beleidsregels. In de bijlage Rood voor kwaliteit leest u hoe u dit organisatorisch en juridisch kunt inbedden.