Provinciaal Beleid

Kernrandzone in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

Lees ook de volledige tekst in de PRS.

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) staat
behoud en verbetering van ruimtelijke kwaliteit centraal.  Kernrandzones zijn daarbij speerpunt: de randen van steden en dorpen, die de overgang vormen van stedelijk naar landelijk gebied. In deze grote of kleinere gebieden vinden we vaak een mix van woningen, (agrarische) bedrijven, sportvelden, begraafplaatsen, volkstuinen en (langzaam verkeer)verbindingen vanuit de kern naar het omringende landelijk gebied.

Belevingswaarde en bereikbaarheid schieten
vaak tekort

De kernrandzone maakt deel uit van het landelijk gebied, maar is door de aanwezige recreatieve voorzieningen ook (potentieel) belangrijk voor de kwaliteit van het leefmilieu binnen de kern. Voorwaarde is wel dat de belevingswaarde en de bereikbaarheid voor langzaam verkeer goed zijn. Die schieten echter vaak tekort, doordat:

  • de bebouwingsranden van de kern vaak niet zorgvuldig zijn vormgegeven;
  • de kernrandzones zelf weinig verblijfskwaliteit bieden;
  • fiets- en wandelroutes ontbreken.

Groene kwaliteiten onder druk

Het kan ook zijn, dat bestaande (groene) kwaliteiten onder druk staan. Bijvoorbeeld omdat de kernrandzones weliswaar de eerste aanblik van een kern vormen, maar beleidsmatig altijd als ‘achterkant’ zijn behandeld. Ze ogen daardoor ook vaak rommelig, omdat planinitiatieven doorgaans afzonderlijk worden behandeld en afgewogen.

Kwaliteit in plannen gemeente

De provincie ziet mogelijkheden om de kwaliteit van kernrandzones te verbeteren, zodat ze blijvend aantrekkelijk en recreatief bruikbaar worden. Niet alleen voor recreërende bewoners uit de aangrenzende steden of dorpen, maar ook voor plaatselijke ondernemers. In de PRS geven we aan dat we streven naar: ‘Uitnodigende kernrandzones, die stad en land verbinden en met een adequaat recreatieaanbod’. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat u als gemeente in uw plannen aangeeft welke ruimtelijke kwaliteit aanwezig is of versterkt kan worden. U kunt in uw beschrijving bijvoorbeeld gebruikmaken van de klassieke driedeling: belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde.

Lokaal maatwerk

Om kwaliteitsontwikkeling in kernrandzones verder te stimuleren, nodigt de provincie in de PRS gemeenten uit specifiek beleid te ontwikkelen. De situatie in elke kernrandzone is weer anders en vraagt dan ook om lokaal maatwerk. We leggen daarom het initiatief voor een integrale visie nadrukkelijk bij u als gemeente. U heeft daarbij veel ruimte om zelf grenzen aan te geven en voor eigen invulling te kiezen.

>