Provinciaal Beleid

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is alleen een  regeling opgenomen om te beoordelen of de ontwikkeling van een stedelijke functie buiten de rode contour in de kernrandzone aanvaardbaar is. Daarvan kan sprake zijn als deze ontwikkeling financieel onontbeerlijk is voor de kwaliteitsontwikkeling van het gebied.

Verschillend beeld

De gemeentelijke kernrandzonevisie schetst op basis van een eerste analyse de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Meestal levert dit voor de totale kernrandzone een verschillend beeld op. Voor het ene gedeelte kan de huidige situatie immers een hoge ruimtelijke kwaliteit hebben en is hooguit aanvullende planologisch-juridische bescherming nodig. Terwijl voor een ander gedeelte wel degelijk verbeteringen met extra ontwikkelruimte gewenst zijn.

Verplaatsing van functies elders

Het kan ook zijn dat niet zozeer de kwaliteit van de kernrandzone zelf om actie vraagt, maar dat elders een ontwikkeling gewenst is. Zo kan de verplaatsing van een bepaalde functie uit de kern naar de kernrandzone ruimte vrijmaken om de kwaliteit binnen de kern te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een functie die milieutechnisch niet goed combineert met andere functies of die na verplaatsing inbreidingsruimte creëert voor bijvoorbeeld woningbouw. Een soortgelijke keuze is mogelijk voor functies die elders in het landelijk gebied ongewenst of moeilijk inpasbaar zijn. Bijvoorbeeld in het kader van Ruimte voor Ruimte.

Kijk ook naar de kernrand zelf

Wij adviseren u, het te analyseren gebied ruim genoeg te maken. Het gaat immers niet alleen om het deel van het landelijk gebied dat aan de kern grenst, maar ook om de visuele en functionele kwaliteit van de kernrand zelf: de buitenrand van de stedelijke kern.

Soms zijn bestaande regelingen voldoende

Het is goed mogelijk dat uw conclusie na de eerste analyse is dat de geldende bestemmingsplanregelingen (zowel voor de bebouwingsrand als voor het landelijk gebied) voldoende zijn om de huidige kwalitatieve situatie te beschermen. Soms is het voldoende om bij eerstkomende herzieningen waarden en kwaliteiten alsnog aanvullend te benoemen of via op maat gesneden planregels nadrukkelijker te borgen.

>

Begrenzing> lees meer

De kernrandzone is het deel van het landelijk gebied dat visueel en functioneel fungeert als overgangsgebied tussen stedelijke kern en landelijk gebied.
De breedte van deze zone is geheel afhankelijk van de lokale situatie:

  • De kernrandzone beperkt zich feitelijk tot de bebouwingsrand van de kern wanneer stedelijk gelieerde functies, zoals recreatieve voorzieningen, geheel ontbreken en het gebied (landschappelijk en functioneel) volledig deel uitmaakt van het achterliggende landelijk gebied.
  • Er is sprake van een brede kernrandzone wanneer het gebied zich ook landschappelijk (bijvoorbeeld qua massa) manifesteert als overgang en op grotere afstand van de kern nog stedelijk gelieerde functies voorkomen.
  • Door deze lokale variatie laten we de begrenzing van de kernrandzones over aan gemeenten. Dit geldt ook voor de analyse en de beleidsvorming over ruimtelijke kwaliteit.