Provinciaal Beleid

We stimuleren gemeenten om via vroegtijdig, onderling overleg tot een gedeelde opvatting te komen: Wat vinden we ruimtelijk aanvaardbaar en wat is een goede balans
tussen kwaliteitsinvestering en hoeveelheid ‘rood’? Daarbij zijn we ons ervan bewust dat u als gemeente niet alleen de visie opstelt, maar ook een uitvoerende rol heeft.

Goede ruimtelijke ordening

Een duurzame ontwikkeling van grondgebonden, agrarische bedrijvigheid is belangrijk om het landelijk gebied te behouden. Reden om extra (milieu)beperkingen door nieuwe functies zoveel mogelijk uit te sluiten. Dit neemt niet weg dat ook andere, bestaande functies in een kernrandzone hinder kunnen ondervinden van een nieuwe functie. Te denken valt aan functies die veel publiek trekken, zoals horeca. Bij een goede ruimtelijke ordening hoort dat de belangen van alle bestaande functies worden meegewogen.