Handreiking

Kernrandzone vraagt om maatwerk

We bieden handvatten voor kernrandzonevisies. Verschil­lende elementen zijn nodig om een integrale visie te ontwikkelen die voor alle partijen werkbaar is. De kernrandzonevisie bevat een visie op kwaliteiten, toekomstige ontwikkelingen, draagkracht en toegankelijkheid van het gebied en een visie op de borging en uitvoerbaarheid. Kernrandzones zijn in ontwikkeling! Elke kern is verschillend. Elke kernrandzone heeft zijn eigen unieke mix van functies en kwaliteiten. Dit vraagt dus om maatwerk.

Handreikingen RAP

De provincie voert het ruimtelijk beleid uit volgens het Ruimtelijk Actieprogramma. Diverse onderwerpen uit dit programma kunnen een rol spelen in een kernrandzone. Voor ieder onderwerp hebben we handreikingen ontwikkeld voor gemeenten en initiatiefnemers. Het gaat om:

  • Behoud historische buitenplaatsen;
  • Duurzame energie goed ingepast;
  • Gebiedsgerichte aanpak kwaliteit natuur en recreatie;
  • Handreiking EHS-instrumentarium;
  • Nieuwe functies op vrijkomende agrarische bouwpercelen;
  • Nieuwe stallen met kwaliteit;
  • Optimale inpassing infrastructuur;
  • Visie op de recreatiezone.