Visie kernrandzone ontwikkelen

Brede landschappelijke zones

Freelandschap stelt dat kernrandzones geen randen of grenzen zijn, maar bredere landschappelijke zones waarin het spanningsveld tussen kern en landschap zichtbaar wordt. ‘Benader kernrandzones daarom op een hoger schaalniveau, niet alleen op het niveau van de rand.’

Hoe is de rand van de kern opgebouwd, qua ontstaansperiode, qua vormgeving, qua oriëntatie, qua dynamiek, qua gebruik. Waar zijn er kwaliteiten te beschermen? Waar zijn er kwaliteiten te versterken? Waar zijn er kwaliteiten te herstellen? Waar is mogelijk een nieuwe kwaliteit toe te voegen?

Synoniemen> lees meer

‘Kernrandzones zijn geen ‘stortplaatsen’ voor functies die je toevallig even kwijt moet’, aldus Freelandschap. ‘Het zijn de visitekaartjes van dorpen en steden, het eerste wat men ziet. Wees er trots op. Maak ze aantrekkelijk. Maak ze representatief.’

Om de kwaliteit van een gebied te bepalen, zijn er verschillende vragen te beantwoorden. De kernrandzonevisie kan bijvoorbeeld antwoorden op onderstaande vragen bevatten:

  1. Hoe ziet het gebied er nu uit?
  2. Wat wilt u bewaren?
  3. Wat wilt u versterken, herstellen of terugbrengen?
  4. Wat wilt u toevoegen?
  5. Hoe wilt u het gebied gebruiken?
  6. Wat wilt u aan kwaliteitsontwikkeling vastleggen?
[readmore link=”2″ title=”Ruimtelijke kwaliteit”]

Visie

beschouwing, blik, kijk, zienswijze, denkbeeld, gedachte, gevoelen, inzicht, mening, oordeel, opinie, opvatting, standpunt, stellingname

Missie

afvaardiging, vertegenwoordiging, boodschap, zending, opdracht.

Kernwaarden

belangen, betekenissen, gewichten, gewichtigheden, importanties, significanties, zwaarte, eigenschap, hoedanigheid, propriëteit

Strategie

evangelie, leer, leerstelsel, theorie, bestek, plan

‘Bepaal de bestaande ruimtelijke kwaliteit’

Basis voor het bepalen van de bestaande ruimtelijke kwaliteit is een ruimtelijke analyse van kern en ommeland. Als gemeente bepaalt u zelf wat u daarin
waardevol vindt. Het is daarbij handig de door de provincie omschreven kernkwaliteiten te betrekken; deze hebben immers betrekking op het niveau dat de gemeentegrenzen overstijgt. De provinciale Kwaliteitsgids voor de Utrechtse landschappen, met de bijbehorende Gebiedskaternen, biedt inspiratie voor het bepalen van de ruimtelijke kwaliteit en een landschappelijk goede inpassing van ontwikkelingen. (Zie ook: www.provincie-utrecht.nl/kwaliteitsgids).

‘Bepaal de toekomstige belevings- en gebruikswaarde van de kernrandzone’

Hierbij gaat het om het toekomstige landschap en de mate waarin het bestaande landschap daarin voorkomt: behoud en ontwikkeling. Het is een terugblik en een vooruitzicht tegelijk: de toekomstige belevings- en gebruikswaarde van de kernrandzone vloeit uiteindelijk voort uit wat er in de kernrandzone mogelijk wordt ‘toegevoegd’ en uit de vorm (inpassing) die dat aanneemt.

Dat kan leiden tot een interne zonering: gebieden die beschermd moeten worden, gebieden waar een bescheiden dynamiek mogelijk is en gebieden waar in de toekomst ingrijpendere ruimtelijke veranderingen mogelijk zijn. Ruimtelijk kan dit leiden tot een omschrijving van de bouwstenen van de toekomstige kernrandzone: de ontwerphulp.

‘Stel een beeldkwaliteitparagraaf op’

De kwaliteit van de kernrandzone kan gebaat zijn bij herstellen, versterken,
toevoegen of transformeren van onderdelen van het landschap. De beeld­kwaliteitparagraaf maakt de bouwstenenbeschrijving instrumenteel, naar twee kanten: als toetsingskader en ontwerphulp. Ook hier is de vorm vrij. Praktisch is een indeling in hoofdkenmerken en de mogelijke uitwerking daarvan in de specifieke situatie van de betreffende kernrandzone.’

Bron: zie Inspiratie, Kernrandzones provincie Utrecht, integrale visie, gemeentelijke rolkeuze,
instrumenten.