Visie kernrandzone ontwikkelen

Functies en thema’s

Een kernrandzone is een overgangsgebied tussen de stad of dorp en het omliggende landschap. Van oudsher is hier altijd een mix van functies aanwezig. Dat vraagt om aandacht voor de samenstelling van de mix vanuit verschillende thema’s. Deze thema’s hebben alle een eigen kleur vanuit de kern of vanuit het landschap. De lokale maatschappelijke vraag bepaalt de invulling.

‘Het ‘meekoppelen’ van ruimtelijke belangen en werk met werk maken, is in de kernrand altijd van wezenlijk belang, om de ruimte efficiënt te gebruiken en tot interessante functiecombinaties te kunnen komen.’

Bron: Advies Kernrandzones ARK.

Functies> lees meer

”Thema’s”> lees meer

Recreatie

Stad-landverbindingen zijn al oud. Wegen en paden op de hoge delen. Kerkenpaden door het landschap. Het is voor de beleving van de kern en het omliggende landschap belangrijk dat het recreatieve netwerk één geheel is. In en rond de kernen wordt het netwerk steeds fijnmaziger, zodat er keuze is in verschillende soorten recreatie.

Landbouw

De landbouw is de voedselproducent en een belangrijke beheerder van het landschap. In de kernrandzone kan er ruimte zijn voor uitwisseling tussen stad en land door stadslandbouw te ontwikkelen. (link landbouwvisie)

Natuur

Natuur is te vinden in tuin, park, landschapselementen en natuurlijk de grotere natuurgebieden. De ontwikkeling van natuur in de kernrandzone is een aanvulling op het systeem van deze robuuste eenheden. De beleving van de natuur is dan mogelijk op verschillende schaalniveaus. (link Natuur 2.0)

Water

Piekbelasting van de waterafvoer en droogte gaan een steeds belangrijker probleem worden in de toekomst. Juist in de zones rond de stad zijn oplossingen te vinden. Dit zijn gebieden die een intermediair kunnen zijn tussen de verschillen in (ontwaterings)wensen van het stedelijk en het landelijk gebied. De functies van de kern willen we duurzaam in stand houden, door de bodemdaling via waterbeheer te beperken. Daardoor nemen de reliëfverschillen niet toe. (link Toekomstverkenning bodemdaling)

Wonen

Wonen in het groen in de nabijheid van de voorzieningen is een bijzonder aspect van de kernrand. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling wordt begeleid, zodat deze woonvorm kwaliteit behoudt.

Werken

Werken gekoppeld aan het wonen is bij uitstek geschikt voor de kernrandzone. Belangrijk is om de interessante bedrijvigheid te benoemen die bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Bodem

Bij elke bodemsoort passen bepaalde functies het best. Bij de planvorming en inrichting van een gebied kunt u hier rekening mee houden, zodat bestaande functies naar een betere plek en nieuwe functies op de beste plek terecht
kunnen komen. (link bodemwijzer)

Archeologie

In de ondergrond kunnen (vaak niet zichtbare) structuren uit de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van een gebied aanwezig zijn. Dit kunnen redenen zijn om in het gebied bepaalde plekken te ontwikkelen of juist met rust te laten.

Cultuurhistorie

De kwaliteiten van een gebied zijn in de loop der tijd gegroeid. In elke periode is voortgebouwd op de structuren van de voorgaande perioden. Een nieuwe laag toevoegen in deze reeks, kan de geschiedenis van het gebied duidelijk maken.

Landschap

De overgang tussen het bebouwde en het landelijke gebied heeft veel ruimtelijke potentie. Het is een uitdaging om vorm te geven aan de mix van kwaliteiten vanuit het stedelijk en het landelijk gebied. Wegen en slotenpatronen zijn ook nog terug te vinden in het stedelijk weefsel. Van hieruit kunt u een relatie leggen en vormgeven aan stad-landverbindingen.

Milieu

De leefomgevingskwaliteit in de kernrandzone kan van grote waarde zijn, vanwege de nabijheid van voorzieningen enerzijds en groen anderzijds. Een hoge milieubelasting als gevolg van de mix van functies en de aanwezigheid van drukke infrastructuur kan voor gevoelige functies deze waarde verlagen. In de avond en nacht is de uitstraling van licht vanuit de kernrand naar het buitengebied een aandachtspunt, vooral bij een open gebied.

Klimaat

Hittestress en tekorten aan zoet water zijn problemen die in verschillende
klimaatscenario’s in beeld zijn. Voor een toekomstbestendige provincie met leefbare steden en dorpen zijn in de kernrandzones wellicht oplossingen te vinden.